دوست . دارم . ببینم . وقتی .  این متن .  رو میخونی . چطور.  این . نقطه های . کوچیک . باعث . توقفهای کوچیک . در ذهنت . میشن .